Spółka komandytowo-akcyjna to odrębny typ spółki prawa handlowego. Spółka ta zaliczana jest do grona spółek osobowych, chociaż posiada konstrukcję hybrydową. Oznacza to, że łączy w sobie rozwiązania odpowiadające spółkom osobowym zwłaszcza spółce komandytowej oraz spółkom kapitałowym, a konkretnie spółce akcyjnej.

Spółkę komandytowo-akcyjną charakteryzuje trwały skład osobowy oraz duże znaczenie osobistych cech wspólników – komplementariuszy. Drugą grupą wspólników są akcjonariusze, w których składzie możliwe są częste zmiany, a ich cechy mają niewielkie znaczenie.

Komplementariusz pełni funkcję inwestora aktywnego, co daje mu możliwość zarządzania przedsiębiorstwem oraz reprezentowania go na zewnątrz. Wiąże się z tym jednak nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Akcjonariusz to z kolei inwestor pasywny. Charakteryzuje go to, że objął akcje emitowane przez spółkę, jednak nie prowadzi jej spraw ani jej nie reprezentuje, co sprawia że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania przez nią zaciągane.

Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, posiada jednak zdolność do czynności prawnych co pozwala jej brać czynny udział w obrocie gospodarczym.