Spółka partnerska to osobowa spółka prawa handlowego. Prowadzą ją osoby wykonujące wolne zawody pod własną firmą.

Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, jednak jest wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może uczestniczyć w obrocie gospodarczym.

Wspólnicy w spółce partnerskiej nazywani są partnerami. Są to osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu m.in adwokata, pielęgniarki, tłumacza itd.

Partnerzy w spółce partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych wspólników oraz działań i zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera.

Prawo do zarządzania spółką oraz prawo do jej reprezentacji przysługuje wszystkim wspólnikom w danej spółce.

Spółka partnerska ulega rozwiązaniu ze względu na przyczyny określone w umowie spółki, uchwałę wspólników, ogłoszenie upadłości, orzeczenie sądu bądź utratę prawa do wykonywania wolnego zawodu przez wszystkich partnerów.