Po wszczęciu procedury likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przestaje ona dzałać na tych samym zasadach co wcześniej. Zmieniają się obowiązki członków poszczególnych organów i ich prawa. Jednym z przywilejów, jaki tracą wspólnicy, w momencie ogłoszenia likwidacji, jest prawo do wypłaty zysku w postaci dywidendy. Przed spłaceniem wszystkich zobowiązań, ciążących na danym podmiocie gospodarczym, nie może być mowy o podziale majątku czy wypłacie zysków.

Przepisy prawa, w tym zakresie, nie są jednak jednoznaczne i wyróżnić można dwa stanowiska. Pierwsze z nich mówi o tym, że zakaz wypłacania zysku dotyczy nawet tych wypłat, które miały zostać przekazane na podstawie uchwały zgromadzenia, podjętej jeszcze przed wszczęciem likwidacji. Jest to bardziej restrykcyjne podejście, które zabrania dokonywania wszelkich wypłat.
Drugie stanowisko podchodzi do tej kwestii nieco łagodniej i traktuje uchwaloną wcześniej decyzje o wypłacie zysku, jako kolejne zobowiązanie spółki, z którego musi się wywiązać. Postrzega ono wspólników jak wierzycieli, którym należy się ochrona.

Wszelkie wątpliwości dotyczące podziału zysku w okresie likwidacji rozwiane zostały przez Sąd Najwyższy, który stanowczo opowiedział się za pierwszym ze stanowisk, i zapewnił że podstawowym obowiązkiem spółki jest zaspokojenie wierzycieli w najszerszym stopniu. Prawo do wypłaty zysku, przyznane wcześniej, jest zobowiązujące ale dopiero po dokonaniu spłaty wierzycieli.