Sprawozdanie finansowe stanowi obowiązek firm po zakończeniu roku obrotowego jednostki. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące w procesie likwidacji również muszą sporządzić, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe z działalności. W tym wpisie wyjaśniamy pełne zagadnienie “sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.”, zapraszamy!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego po zamknięciu roku bez względu na jej stan likwidacyjny. Sprawozdanie to sporządzane musi zostać oprócz sprawozdań wymaganych w samym procesie likwidacyjnym.

Osobą uprawnioną do podpisania sprawozdania, które zostało utworzone już po otwarciu likwidacji jest likwidator. Likwidator też ma obowiązek wezwać zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie podejmuje uchwałę udzielającą likwidatorowi, członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej (jeśli istnieje) absolutorium. Podczas zgromadzenia nawet jeśli spółka wypracowała zysk nie zostaje podjęta uchwała o podziale zysku – ewentualny zysk zostanie wypłacony na końcowym etapie likwidacji spółki.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego likwidator w określonym ustawą terminie składa sprawozdanie w Krajowym Rejestrze Sadowym.