Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przychodzi czasem taki moment, w którym zastanowić się należy czy prowadzenie dalszej działalności ma sens. Firma znajdująca się w kryzysie często staje przed dokonaniem trudnej decyzji, dotyczącej tego, czy zamknąć działalność.
Na zakończenie prowadzenia firmy są dwa sposoby:

  • likwidacja działalności
  • sprzedaż spółki

Likwidacja spółki prowadzi do jej rozwiązania oraz wykreślenia z rejestru, poprzez zakończenie bieżących interesów spółki. Do rozpoczęcia likwidacji konieczna jest zgoda wszystkich wspólników i podjęcie przez nich uchwały o likwidacji spółki. Proces likwidacji trwa kilka miesięcy, a podział majątku między wspólników następuje zazwyczaj po 6 miesiącach od daty zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji.

Aby nie przechodzić przez ciężki i długotrwały proces likwidacji spółki, można zdecydować się na jej sprzedaż. Sprzedaż spółki odbywa się na podstawie zbycia wszystkich udziałów spółki na rzecz nabywcy. Odsprzedaż przedsiębiorstwa spółki lub jej majątku nie nazwa się sprzedażą spółki.
Sprzedaży wszystkich udziałów spółki dokonuje się zawierając umowę u notariusza w formie pisemnej którą poświadcza się podpisami.
Sposobem na uratowanie spółki może okazać się wsparcie w postaci nowego wspólnika (inwestora), który wniesie ze sobą składniki inwestycyjne, dzięki którym działalność przerwa ciężki okres.