Postępowanie likwidacyjne to ciąg czynności, które następują pomiędzy pojawieniem się przyczyny rozwiązania spółki, a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników, jest:

  • zakończenie bieżących interesów spółki,
  • ściągnięcie wierzytelności,
  • wypełnienie zobowiązań,
  • upłynnienie majątku spółki.

Proces ten jest czasochłonny. Zajmuje co najmniej 6 miesięcy i może trwać nawet kilka lat. Uchwała o likwidacji spółki musi zapaść większością ⅔ głosów. Musi ją zaprotokołować notariusz.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.