Spółka decydująca się na zamknięcie, najprawdopodobniej boryka się z problemami, które dotyczą finansów. Rozpoczęcie likwidacji wiąże się z podjęciem uchwały o likwidacji spółki za zgodą wszystkich wspólników. W toku postępowania likwidacyjnego może okazać się, że w spółce występuje jedna z podstaw do ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie upadłości spółki następuje w momencie, gdy okaże się, że spółka nie jest w stanie wykonywać regulacji swoich zobowiązań pieniężnych lub gdy suma jej zobowiązań przekracza wartość majątku spółki. W takim momencie likwidatorzy powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek powinien być zgłoszony w terminie do 2 tygodni od wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości i jest to obowiązek wszystkich likwidatorów, bez względu na umowny sposób reprezentacji spółki.

Zaniechanie obowiązku ogłoszenia upadłości skutkować może osobistą odpowiedzialnością majątkową każdego z likwidatorów wobec wierzycieli, którzy nie uzyskają zaspokojenia z majątku spółki oraz w najgorszym wypadku odpowiedzialnością karną.