Na czym polegać będzie uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej? Nowością w zakresie funkcjonowania spółek będzie możliwość wykreślenia spółki z rejestru KRS bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej procedury likwidacyjnej.

Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały, która informować będzie o możliwości przejęcia majątku spółki przez wskazanego akcjonariusza. Warto tutaj zaznaczyć, że wskazana osoba w uchwale zobowiązana jest do zaspokojenia wierzycieli oraz reszty wspólników.

Uchwała powinna zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego w celu uzyskania zezwolenia na przejęcie majątku spółki. Do wnioski należy dołączyć:
1. listę wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności
2. dokumenty przedstawiające przejmowany majątek spółki
3. dokumenty przedstawiające sytuację majątkową akcjonariusza przejmującego

Składany wniosek musi potwierdzać fakt, że przejęcie majątku przez danego akcjonariusza nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli oraz pozostałych akcjonariuszy.

Następnie sąd rejestrowy wezwie wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych sprzeciwów. Jeżeli nie zostają one zgłoszone sąd zezwala na przejęcie majątku przez akcjonariusza.

Z momentem wykreślenia spółki z rejestru akcjonariusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej Prostej Spółki Akcyjne.

Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej związana jest z mniejszymi formalnościami oraz przyspieszonym procesem likwidacji podmiotu.