Wierzytelności podczas likwidacji spółki podlegają zaspokojeniu lub też zabezpieczeniu, w zależności od ich statusu.

Podstawowym obowiązkiem likwidatorów jest ogłoszenie w MSiG otwarcia likwidacji spółki. To krok, który wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Wierzytelności dzielą się na te, którymi likwidatorzy zajmują się obligatoryjnie oraz wierzytelności sporne.

Może się zdarzyć, że likwidatora po analizie dostępnej dokumentacji likwidowanej spółki uważa, że wierzytelność zgłoszona przez rzekomego wierzyciela jest zupełnie bezpodstawna.

W takim przypadku likwidator nie musi uwzględniać i zabezpieczać tej wierzytelności, ale to on ponosi za to odpowiedzialność.

Jednak pamiętać należy, że wierzytelności sporne objęte postępowaniem sądowym muszą zostać zabezpieczone, ponieważ sąd może mieć odmienne stanowisko na ten temat.

Wszystkie znane likwidatorom wierzytelności muszą zostać zaspokojone bądź zabezpieczone.

W sytuacji, gdy aktywa likwidowanej spółki nie pozwalają na zabezpieczenie lub zaspokojenie należności, likwidatorzy muszą załatwić to według swojego uznania, ponieważ Kodeks Spółek Handlowych nie określa postępowania w takiej sytuacji.