Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów spółki, sprzedaż majątku przedsiębiorstwa i rozliczenie się ze wspólnikiem spółki z pozostałego majątku jednostki. 

Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w terminie trzymiesięcznym lub nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. Oznacza to, że spółka powinna spłacić swoje długi również wobec tych wierzycieli, którzy zgłoszą się do spółki po upływie czasu wyznaczonego w ogłoszeniu opublikowanym w MSiG. Granicznym momentem dla możliwości zaspokojenia się wierzycieli z majątku spółki jest podział tego majątku przez wspólników. Podziału pozostałego po likwidacji majątku spółki dokonuje się w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów, chyba że w umowie spółki wskazano inne zasady podziału majątku, np. prawo nabycia określonych składników majątku trwałego bezpośrednio przez danego wspólnika.