Po rozwiązaniu spółki z o.o. wymagane jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Otwarcie likwidacji wygasza kompetencje zarządu spółki co oznacza, że nie mogą oni prowadzić spraw podmiotu oraz reprezentować go na zewnątrz.

Prawa oraz obowiązki przejmują likwidatorzy. Kto może być likwidatorem spółki? Najczęściej są to członkowie ostatniego zarządu spółki. Warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość ustanowienia innych likwidatorów.

Rozwiązanie spółki powoduje automatyczne wygaśnięcie udzielonej wcześniej prokury.

Czy istnieje możliwość wstrzymania postępowania likwidacyjnego i wznowienia działania podmiotu?

W tym przypadku wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Po spełnieniu wymogów funkcje likwidatorów wygasają i należy powziąć uchwałę o wyborze zarządu spółki.