Od momentu zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki wiele się zmienia. Organy zyskują nowe zadania i nowe obowiązki, które muszą zostać spełnione aby zakończyć sprawy spółki i uzyskać jej skreślenie z KRS.

Jeśli chodzi o zwyczajne zgromadzenie, zasady jego zwoływania nie różnią się od tych, które obowiązują zazwyczaj. Zmienia się tylko organ odpowiedzialny za doprowadzenie zgromadzenia do skutku, a są nim likwidatorzy, a nie zarząd jak zazwyczaj. To w zakresie ich zadań leży sporządzenie sprawozdania finansowego i zorganizowanie spotkania wspólników, na którym sprawozdanie zostanie zaakceptowane. Sam przedmiot obrad nie różni się zazwyczaj – są poruszane sprawy dotyczące zamknięcia roku obrotowego i udzielania członkom zarządu absolutorium z pełnionej przez nich funkcji. Zmienia się jednak zasada podziału zysku. Nawet jeśli spółka będzie w posiadaniu zysku, nie ma możliwości wypłacenia go na tym etapie likwidacji. Będzie to możliwe dopiero jeśli sprawy firmy zostaną zakończone, a wierzytelności spłacone.